Politika QMS & EMS

 • Vznik RM GAS, s.r.o. se datuje již k roku 1989, kdy současní majitelé začali podnikat jako fyzické osoby. V roce 1996 byla založena společnost s ručením omezeným a úplná transformace firem byla dokončena v roce 2000. Tradice firmy sahající k počátkům devadesátých let minulého století byla založena na strategickém záměru realizovat výstavbu inženýrských sítí a to v regionu současného Zlínského kraje a pro velké stavební společnosti i po celé České republice. Dosažení současné pozice, v daném segmentu mezi stejně zaměřenými společnostmi, se organizaci podařilo díky vysoké kvalitě prováděných prací termínovému plnění a rychlému přizpůsobení se potřebám zákazníků a plnému respektování jejich požadavků. Hlavní podíl na tomto úspěchu lze jednoznačně přičíst výběru zaměstnanců a to na všech úrovních. Díky nim se organizaci dařilo získávat stále významnější zakázky, které dále umožňovaly pořizovat strojní zařízení. Organizace také dále rozšiřovala své služby o instalatérství, topenářství a k tomu se vážící servis. Navyšující se počet zakázek a rozšíření sortimentu služeb logicky vedlo ke zvýšeným nárokům na řízení organizace. Při hledání vhodného nástroje se organizace orientovala i na základě požadavků zákazníků, kteří přes velmi dobré zkušenosti, vyžadovali zavedení a certifikaci systému managementu jakosti. Organizace nejprve zavedla systém podle ČSN EN ISO 9002:1995 a po její revizi přistoupila k zavedení a certifikaci systému podle ČSN EN ISO 9001:2001. To umožnilo organizaci další zlepšování svých procesů, a jakkoli to může znít jako fráze, k vyvíjení svých podnikatelských aktivit nadále tak, aby kromě svého zisku v co možná největší míře eliminovala ohrožení životního prostředí a bezpečnostní rizika spojená s prováděním těchto prací. Tento přístup přivedl organizaci k zavedení a certifikaci integrovaného systému podle ČSN EN ISO 9001:2009 & ČSN EN ISO 14001:2005 & ČSN OHSAS 18001:2008. K tomu, aby organizace nadále plnila své strategické záměry, vyhlašuje vedení organizace tuto integrovanou po-litiku:
 • Usilujeme o to, abychom nadále obstáli mezi podobně zaměřenými organizacemi v regionu.
 • Budeme nadále zvyšovat rozsah prací doplňováním strojního parku a zvyšováním kvalifikace našich zaměstnanců.
 • Budeme rozšiřovat sortiment svých služeb, abychom mohli nadále patřit k partnerům JMP.
 • Nadále se budeme snažit o důsledné porozumění potřebám našich zákazníků a to důsledným zpracováním jejich požadavků a vysokou úrovní komunikace.
 • Vedoucí zaměstnanci budou nadále vytvářet kulturu organizace, aby naši zaměstnanci plně chápali, že zaměření na potřeby zákazníka rozhoduje o našem úspěchu.
 • Plně budeme uplatňovat procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich provázanosti a uvědomění si jejich vzájemného působení není možné.
 • Budeme nadále působit na své zaměstnance cíleným výcvikem, aby jejich povědomí, o vlivu realizovaných prací na životní prostředí a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bylo zvyšováno a současně se aktivně projevilo při realizačních pracích.
 • Plně si uvědomujeme, že nedílnou součástí našeho úspěchu je i neustálé zlepšování
 • Pouze rozhodování na základě správně vyhodnocených informací získaných z realizačního procesu, interních auditů a zjišťování spokojenosti zákazníků je předpokladem správného směřování organizace.
 • Budeme nadále prohlubovat naše dobré vztahy s dodavateli, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými. Současně budeme na tyto dodavatele působit, aby se zapojili k námi vyznávaným hodnotám.
 • Usilujeme o vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání a uspokojování potřeb zákazníků, přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních požadavků, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
 • Budeme dodržovat a plnit požadavky platné legislativy týkající se ochrany životního prostředí a přijímat opatření ke snížení množství odpadů a energetické náročnosti výrobních procesů a současně se budeme snažit o minimalizaci dopadů našich činností na okolní prostředí a zdraví zaměstnanců a obyvatel v oblastech realizace zakázek.